KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 432 w Warszawie jest Pani Joanna Saj-Żukowska

Kontakt e-mail: iod_aj@dbfotargowek.pl

WAŻNE DOKUMENTY:

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 432
w Warszawie ul. Kuniecka 8 e-mail: p432@edu.um.warszawa.pl ;

2)   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, Panią Joannę Saj-Żukowską, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;

3)   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, realizacji umów zawieranych przez administratora z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz placówki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustawowych administratora;

4)  Podstawą prawną przetwarzania danych  Pani/Pana osobowych oraz danych dzieci jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z np. udziałem dzieci w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, przetwarzaniem wizerunku,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w  związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: sąd, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z  poleceniami administratora;

6)  Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, następnie zostaną zniszczone;

7)  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8)  W przypadku umów podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich zawarcia. Natomiast podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji wyznaczonych celów;

9)  W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.


            Warszawa, dnia ………………………………………………

 

Upoważnienie

do odbioru z Przedszkola nr 432

w roku szkolnym 2019/2020

 

dziecka/dzieci ………………………………………………………

 

Upoważniam/y wymienione poniżej osoby do odbioru mojego/naszego dziecka/dzieci:

 1. …………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                                   

 1. …………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                                   

 1. …………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                                   

 

Szczegółowe dane osobowe każdej z osób upoważnionych pozwalające na weryfikację ich tożsamości zawarte są w Załączniku nr 1.

………………………………………………………………………….…..………………...……                                         

czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego/                  

…………………………………………………………………….…………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/Załącznik nr 1 do Upoważnienia do odbioru dziecka

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                                    

……………………………………………………………………………………………………

Rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość                                         

………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu kontaktowego

Wyrażam / nie wyrażam*[1] zgodę/y na przetwarzanie przez Przedszkole nr 432 moich danych

w zakresie: imienia, nazwiska, dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu w celu identyfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko/dzieci.

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się  treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Warszawa, dnia ……………………..                                               ……………………………………………

                                                                                            (czytelny podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 432,

e-mail: p432@edu.um.warszawa.pl ;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola nr 432

4) Podstawą prawną przetwarzania danych  Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych (np.: policja, prokuratura)w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych;

6) Dane przetwarzane będą przez okres roku szkolnego 2019/2020;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO;

10) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru przez Panią/Pana dziecka z Przedszkola nr 432

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

[1] Niepotrzebne skreślić


ZGODA RODZICA/RODZICÓW

na udział dziecka w profilaktycznym przesiewowym badaniu mowy oraz jego udział w zajęciach logopedycznych obowiązujące na cały okres edukacji przedszkolnej

Niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Panią Annę Dziubińką - logopedę zatrudnioną w Przedszkolu nr 432 przesiewowego badania mowy z udziałem mojego dziecka

………………………………………………………..………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka

oraz na jego udział w zajęciach logopedycznych.

……………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail rodzica / opiekuna prawnego

 

Warszawa, dnia ……………………..            …………………………………………………

                                                                                  czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Przedszkole nr 432 danych w zakresie: imienia, nazwiska, mojego oraz dziecka, adresu e-mail w celu udziału dziecka w

 • profilaktycznym przesiewowym badaniu mowy,
 • zajęciach logopedycznych.

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Warszawa, dnia ……………………..            …………………………………………………

                                                                                  czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę /Nie wyrażam* zgody na przesyłanie przez Przedszkole nr 432 informacji związanych z przeprowadzonym badaniem oraz zajęciami logopedycznymi w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej na wskazany w Zgodzie adres poczty elektronicznej.

 

Warszawa, dnia ……………………..            …………………………………………………

                                                                                  czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

* niepotrzebne skreślićKLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

 • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 432 z siedzibą w Warszawie, ul. Kuniecka 8 ;
 • 2) Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;
 • 3) Dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu jego udziału w profilaktycznym przesiewowym badaniu mowy oraz udziału w zajęciach logopedycznych;
 • 4) Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia;
 • 5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • 6) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • 7) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz do celów archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • 9) W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

     12)  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Zgoda na przetwarzanie wizerunku  oraz jego rozpowszechnianie

 

Niniejszym wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 432  z siedzibą w Warszawie,

 1. Kuniecka 8

 wizerunku mojej osoby,

 wizerunku osoby małoletniego ……………………………………………….., w stosunku do której oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym,

który to wizerunek został utrwalony w postaci fotografii cyfrowej.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ww. wizerunku w celu informowania o przedmiocie działalności oraz w celach archiwizacyjnych, w następujący sposób:

 na stronie internetowej  www.przedszkole432.pl

Ww. zgoda udzielona jest od dnia 02.09.2019 r. do ukończenia edukacji przedszkolnej, nie dłużej jednak niż do upływu 3 lat od zakończenia uczęszczania małoletniego do Przedszkola nr 432

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Zapoznałem(-am) się treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Warszawa, dnia ……………………..                                              ………………..……………………………………………

                                                                                                                (Podpis rodzica/prawnego opiekuna)     

 

 
  KLAUZULA INFORMACYJNA 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 432 z siedzibą w Warszawie, ul. Kuniecka 8
  adres e-mail: p432@edu.um.warszawa.pl nr. Tel. 511-177-270;

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;

3) Wizerunek Pani/Pana dziecka przetwarzany będą w celu informacyjnym.

4) Podstawą prawną przetwarzania wizerunku Pani/Pan dziecka jest  Pani/Pana zgoda;

5)Wizerunek  Pani/Pana dziecka  nie będzie udostępniany innym odbiorcom ;

6) Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres pobytu dziecka w przedszkoluw okresie do 3 lat od zakończenianauki dziecka w w/w placówce.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani,

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora danych wizerunku Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO.;

10) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego została zebrana zgoda;

11) Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawany profilowaniu.

 

Podstawa prawna

 • 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst ujednolicony ( Dz. U. z 2017 r., poz. 880,1089 z 2018 r. poz. 650);