Przedszkole nr 432 w Warszawie

O nas

  Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 432 w Warszawie

 

6.30-7.45  Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne

7.45- 8.15  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne 

8.15-8.30  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.30-9.00 Śniadanie doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00-10.00  Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego

10.00-11.45  Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia  kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki i obserwacji przyrodnicze.                                                                                                        2 

 11.45-12.00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00-12.30 Obiad ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami

12.30-12.45  Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne                                    

12.45-14.15  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

14.15-14.30 Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek

14.30-17.30 Zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci